Rotekasse

Miljøvennleg Ferjesamband

Kort video til folkevalgtsamlinga i SV

 IMG_2015

MÅ ikkje ha bil!

Hove-bilVi har bil, men vi MÅ ikkje ha bil for å bringe barn i barnehage. Heller ikkje når ein har barn i TO forskjellige barnehagar! Noko eg har, og eg/vi har sykla i heile vinter, med den billige sykkelvogna frå XXL, og ein sykkel som knirkar og pip, og klart gjer uttrykk for dårleg vedlikehald. Det er mogleg, så lenge ein har barnehagane i nærleiken, noko vi har. Ein MÅ altså ikkje ha bil for å klare kvardagslogistikken for småbarnforeldre med fleire barn, sjølv om byrådet likar å ville tru dette.

Sykkel fungerer fint, om ein er innstilt på det. Men det krev sjølvsagt at barnehagen ikkje er alt for langt unna, og her kjem jo problemet inn. Når byrådet ikkje prioriterer å byggje fleire barnehagar, så er det klart at småbarnsfamiliar MÅ ha bil for å kjøre prinsessa og prinsen til barnehagen. Men hadde byrådet heller prioritert å byggje barnehagar i nærleiken av der kor småbarnsfamiliane bur, så kunne fleire klart seg UTAN bil. Vi treng derfor ei satsing på nærbarnehagar i Bergen (noko SV sjølvsagt har fremma fleire gongar).

Men bådet byrådet og regjeringa stoppar satsinga på barnehagar, dei gjer dei dyrare, dei reverserar forslaget om to opptak, og byrådet her i Bergen er totalt handlingslamma når det kjem til å bygge barnehagar sjølve.

Muligheiten for å nytte sykkel heng dessutan saman med tilrettelagde og trygge sykkelvegar, garderobemoglegheiter på jobb, og sjølvsagt at avstanden til barnehagen ikkje er alt for langt heimefrå.

Men det er ikkje rart at det har vore vanskeleg for byrådet å prioritere sykkelvegar og kollektivtilbod; når ein heile tida sørgjer for å ha ei stor gruppe av småbarnsforelde som må kjøyre barna sine til og frå barnehagar mellom alle Bergens bydelar, og slik sikrar seg med ei talefør og sympatisk pressgruppe for meir vegar og mot rushtidsavgift.

Marthe Hammer
Ivrig syklist og 4 barn mamma
Kvinnepolitisk leiar i SV

Uforsvarleg grunnlag for ferjefri E39

Regjeringa har vedteke ferjefri kyststamveg mellom Stord og Bergen, med kryssing over Bjørnefjorden. Hordaland SV meiner utgreiinga har store manglar. Den har ikkje gitt eit CO2 rekneskap for gigantprosjekta, den har lagt for liten vekt på naturverdiar som ikkje er mogleg å talfesta. Utgreingana har stor sprik om dei samfunnsøkonomiske verknadane av ein ferjefri E39. Den har ingen studiar av verknaden det vil gje for bytrafikken i Bergen når trafikken frå sør får ei seksdobling.

Hordaland SV meiner likeeins at ferjealternativet med auka frekvens med miljøvennleg motorteknologi ikkje er greidd ut nok.

I det siste har det kome fram i media at Framstegspartiet og Statens Vegvensen ynskjer å dimensjonere vegen for 130km/t. Hordaland SV meiner ein ikkje kan tillate ei slik einsidig og massiv satsing på privatbilisme og dei klimagassutsleppa og by- og bygdemiljøproblema de vil medføre.

Ei samanhengande utbygging av motorvegar for opp mot 130 km/t vil radikalt forverre konkurransesituasjonen for kollektivtrafikken, især for snøggbåtane frå Sunnhordaland. Hordaland SV krev vidare at det ved alle nye vegutbyggingar vert utarbeidd eit fullverdig klimarekneskap, og at ein vel dei trasèane, lineføringa og dimensjoneringa som samla gjev minst klimagassutslepp og minst naturinngrep.

Dersom SV i framtida må ta eit val mellom alternativa for ferjefri E39 vil SV gå inn for at kyststamvegen går over Fusa. Grunngjevinga for dette er samferdselpolitisk, distriktspoitisk, miljøpolitisk og økonomisk.

Vegen gjennom Fusa er for Hordaland SV basert på veg med standard gul midtstripe. Vegløysinga over Fusa vil binde indre og ytre delen av fylket betre saman og kunne vere positiv for busetnad og utvikling av arbeidsplassar i midtre og indre delen av fylket.

Miljømessig vurderer Hordaland SV det slik at det vil ha mindre negative konsekvensar med ein veg over Fusa vil ha mindre negative konsekvenser enn ein veg over Reksteren med tilhøyrande kryssing over Bjørnefjorden. Dei økonomiske kostnadane er betydeleg meir usikre med vegløysinga over Bjørnefjorden, samanlikna med vegløysing gjennom Fusa. Vegløysinga gjennom Fusa vil også føre til mindre belasting av gjennomgangstrafikk, på eit allereie overbelasta vegnett i og rundt Bergen.

Innkalling til årsmøte i Bergen SV

Det blir årsmøte i Bergen SV lørdag 25. januar, kl 13:00(Registrering fra 12:15) i Rådhuskantinen. SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen innleder om den politiske situasjonen. Alle medlemmer har tale og forslagsrett, og er velkomne.

FORSLAG TIL DAGSORDEN
Sak 1 Åpning og konstituering
Valg av ordstyrere, referenter, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité.

Sak 2 Årsmelding fra Bergen SV
Gjennomgang av Bergen SVs arbeid 2013. Ved styret.

Sak 3 Årsmelding fra bystyregruppen
Gjennomgang av Bergen SVs bystyregruppe sitt arbeid i 2013. Ved bystyregruppen.

Sak 4 Regnskap
Gjennomgang av Bergen SVs regnskap 2013.

Sak 5 Uttalelser
Forslag til uttalelser fra Bergen SVs årsmøte 2014.

Sak 6 Arbeidsplan
Styrets forslag til arbeidsplan for Bergen SV 2014.

Sak 7 Budsjett
Styrets forslag til budsjett for Bergen SV 2014.

Sak 8 Vedtektsendringer
Vedtektskomiteens forslag til endringer i vedtektene for Bergen SV.

Sak 9 Valg
Valg av styre, revisorer, valgkomité og fylkesårsmøtedelegater.

Vel møtt!

Hilsen styret i Bergen SV

 

SAKSPAPIRER KAN LASTES NED HER:

Årsmelding (doc) (PDF)

Regnskap (xls) (PDF)

Arbeidsplan (doc) (PDF)

Budsjett (xls) (PDF)

Vedtektsendringer (doc) (PDF)

Valgkomiteens innstilling (doc) (PDF)

Komiteer og delegater (doc) (PDF)

Årsmelding fra bystyregruppa (doc) (PDF)

Forslag til uttalelser

Reklameuttalelse (bystyregruppa) (doc) (PDF)

Kommuneøkonomi (bystyregruppa) (doc) (PDF)

Verdens beste amme- og mammaland

«Mor er ikke far», skriver Laila Foldvik i en kronikk på bt.no 10.august. «Jeg er ikke imot fedrekvote, la det være sagt. Men må den være så lang? Og starte så tidlig?» Først er jeg glad for at Foldvik skriver at det er viktig at vi opprettholder fedrekvoten. Hun er her i tråd med flertallet i befolkningen som ønsker å bevare fedrekvoten. Uansett inntekt, utdanning, alder eller kjønn er det et klart flertall for å beholde fedrekvoten, viser Dagbladets meningsmåling 12. august. Dette viser at flertallet er enig med SV og ikke med Høyre.

Fedrekvotens varighet, derimot, er ikke hogget i stein. I dag er den på 14 uker, det samme som mødrekvoten. Det viktigste med varigheten er at varigheten er av en slik lengde at far får mulighet til å være med barnet over tid, bli kjent med barnet, og etablere sine egne rutiner for mating, soving og andre hverdagsoppgaver. Da må fedrekvoten være betydelig lengre enn mors ferie.

Deretter er det at den må «starte så tidlig», og at dette «gjør det svært vanskelig for mor å følge den selvsamme regjerings ammeråd». For det første, Norge er kåret til verdens beste ammeland, mammaland og kvinneland. Deretter, helsemyndighetene anbefaler fullamming i 6 måneder. Det er fullt mulig å være hjemme og fullamme i over 6 mnd innenfor dagens foreldrepengeordning. Fedrekvoten er nå på 14 uker (3 måneder) av totalt 49 uker (nesten 12 mnd). Da står vi igjen med totalt 32 uker etter fødsel, ca 7 1/2 måned som mor kan ta hvis foreldrene ønsker det. Og nå velger jeg det konservative eksemplet der foreldrene får 100% lønn, selv om langt de fleste har valgt 10 uker mer med 80% lønn, og jeg har ikke tatt med ferie, selv om det er lovpålagt å ta ut ferie. Det er derfor uproblematisk å være hjemme og fullamme i 6 måneder idag.

Etter 6 måneder er det anbefalt at barnet begynner å spise annen mat. Det er ikke brutalt å ha opp mot 2 måneder å forberede overgangen til annen mat på. Dessuten har mor i tillegg rett til ammefri. Innenfor offentlig sektor er det ofte på inntil 2 timer med lønn, mens kvinner i privat sektor har rett til 1 times ammefri med lønn. Dette er nettopp for å ta hensyn til at mor er mor og far er far.

Regjeringen leverte dessuten nå nylig forslag om enda større grad av fleksibilitet i forhold til når foreldrepengene og fedrekvoten kan tas ut. Endringene gjør at foreldrepengeuttak fritt kan utsettes uansett årsak. Den trenger derfor ikke å løpe sammenhengende og dette gir også større grad av fleksibilitet i overgangen mellom permisjon og jobb. Foreldrene bestemmer selv når og hvordan de vil ta ut foreldrepenger, så lenge det skjer innen barnet fyller tre år .

En kan ikke laste Foldvik for at ikke alle problemstillinger blir omhandlet i ett innlegg, men det forundrer meg at så mange er bekymret over fedrekvoten, og dens innvirkning på muligheten til å være mor, når det er så og si stilt for alle de mødrene som ikke har rett til foreldrepenger. I stedet for å klage over fordelingen mellom mor og far, så kanskje vi heller skal fokusere på de 10 000 mødrene (studenter, arbeidsledige med flere) som hvert år ikke får ta del i foreldrepengeordningen, og som i prinsippet kan måtte gå i jobb rett etter fødselen, når pengene fra engangsstønaden (ca. 35.000) er brukt opp. SV mener dette er en mer alvorlig problemstilling for en rekke kvinner og for mødreskapet, og er derfor for å heve dagens engangsstønad opp til en minsteytelse på 2G. Et beløp det går ant å leve for og som gjør det enklere for flere å være hjemme med det nyfødte barnet i en lengre periode, ja faktisk så lenge at de kan ha mulighet til å fullamme i 6 måneder om en ønsker det.

Innlegget sto på trykk i BT 17. august.