Archive for juli 2014

Kvinner og menn er ikke likestilte, Næss

Ragnar Næss kommenterer 16. juni min kronikk fra 13. juni om en egen kvinneorganisasjon i SV. Som partimedlem er han helt uenig med meg i at SV trenger styrket kvinneorganisering. Næss mener at det heller ikke eksisterer noen forskjeller mellom kvinner og menn i dag (ja, med unntak av vold). Det er bra at Næss anerkjenner menns vold mot kvinner som en særdeles viktig og alvorlig utfordring. Men dette er ikke eneste feltet hvor likestillingen ikke har kommet langt nok i Norge.

For eksempel er Næss sin hypotese at problemet med ulik lønn «primært henger sammen med høyere lønn i den risikoutsatte og mannsdominerte private sektoren». Men dette er bare en myte som blir gjentatt og gjentatt. En av hovedgrunnene er at vi ikke verdsetter det kvinner gjør, og det de har tatt utdanning til.

Det å bygge og tegne hus, flytte penger på aksjemarked, styre og programmere datamaskiner, er alt mer verdsatt enn det som kvinner gjør. Ja, det er i privat sektor, men det er ikke sektoren som er saken.

For eksempel, om et sykehjem blir privatisert, så er det ingen automatikk at sykepleierne tjener mer fordi om det er i privat sektor. Og ingen skal fortelle meg at det er mer risikofylt å flytte penger, enn det er å ha ansvar for at et annet menneske får livsviktig medisin til riktig tid og i riktig mengde.

Næss anerkjenner åpenbart ikke behovet for å bedre kvinner stilling, og fremsetter feilaktige konklusjoner om Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sin holdning til å fjerne tilleggspassusen i likestillingslovens målsettingsparagraf: « … loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling». Men høringssvaret til likestillingsloven i 2009, viser at LDO anbefaler passusen:

«Selv om likestillingsloven i utgangspunktet skulle gjelde for både kvinner og menn, erkjente lovgiver at kvinner i større grad enn menn, på mange områder i samfunnet, ble diskriminert. Erfaringen viser, blant annet gjennom statistikk fra ombudets egne saker, at kvinner i mange tilfeller fortsatt utsettes for diskriminering i større grad enn menn.»

Ombudet presiserte også at norske myndigheter er bundet av FNs kvinnekonvensjon, som betyr at vi er forpliktet til å ha denne særlige henvisningen til kvinners stilling i loven.

Alle mennesker skal ha like muligheter i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering eller kjønnsuttrykk. På lik linje som kapitalismen er et undertrykkende system, er patriarkatet et system som begrenser menneskers frihet. Dette systemet rammer begge kjønn, men kvinner er fortsatt de som taper mest.

Vi har kommet langt i kampen for likestilling, men har fortsatt en vei å gå for å oppnå full frigjøring, uavhengig av kjønn. Derfor er SV et feministisk parti, og derfor foreslår jeg en kvinneorganisasjon for å styrke kvinnenes stilling i SV.

(Svaret sto på trykk i Klassekampen 2. juli 2014)