Archive for juni 2014

Betre miljø og tryggare vegar

Erna Solberg vigde mykje av landsmøtetalen si til klimasaka, og det er SV sjølvsagt glad for! Problemet er berre at regjeringa, med Høgre i spissen, legg opp til Noregs-historias største eksossatsing. Med utbyggjing av ein ferjefri stamveg (ny E39) vil vi få ein utsleppsvekst som undergrev alle klimatiltak, og gjer det endå vanskelegare å setje Noreg på riktig klimakurs. Klimagass-utsleppa i transportsektoren har vakse med nesten 20 prosent dei siste ti åra, og difor hastar det med å dreie satsinga vekk frå veg, og over til jernbane og kollektiv. I tillegg ønskjer SV å ivareta trafikktryggleiken, og vi vil difor rassikre og utbetre dei vegane vi allereie har framfor å nytte over 100 milliardar på ny E39.

I Hordaland er ferjefri E39 planlagd med bru over Bjørnefjorden til ein kostnad på vel 20 mrd. Brua vil øydeleggje store natur -og landskapsverdiar, og føre til mykje meir bilbruk, noko som vil gje dramatisk høgare klimautslepp. Prognosane tilseier ein auke i vegtrafikken på over 12000 bilar i døgeret inn mot Bergen sør, kor ein allereie har store problem med lokal luftforureining. Det vil også vere store utslepp knytte til sjølve anleggsfasen. Paradoksalt nok har ein ikkje teke seg bryet med å lage eit seriøst klimarekneskap for ny E39, slik ein til dømes har gjort når ein har utreda lyntog!

I Hordaland vil SV heller nytte midlar på å korte ned Bergensbanen på strekninga mellom Arna og Voss. Saman med opprusting av E16 vil det spare både miljø og menneskeliv. Vi må også få miljøvenlege ferjer, som går oftare. I dag køyrer folk på farlege vegar med livet som innsats. Vi vil difor prioritere ei tiltrengd opprusting av trafikkfarlege vegar som i dag går mellom ferjene. Rassikring, fleire midtdelarar og gule striper er avgjerande viktig! Denne type tiltak hastar mykje meir enn ein ny overdimensjonert stamveg, som skal byggjast over eit 20-årsperspektiv.

SV meiner tida har runne ut for den gamle planen om ferjefri E39. På Verdas Miljødag 5.juni vil SV oppmoda Erna Solberg til å ta sin eigen landsmøtetale på alvor, ved å skrinleggje ny E39 til føremon for betre miljø og tryggare vegar!

Os SV
Ved leiar Vigdis Vestvik
Publisert 4. juni
http://www.midtsiden.no/betre-miljo-og-tryggare-vegar

Kvinneorganisasjon i SV?

Feministisk initiativ, F!, i Sverige, har nettopp gjort et brakvalg med 5,3 prosent av stemmene til EU-parlamentet. F! ble startet av blant annet Vänsterpartiets tidligere leder, Gudrun Shyman, som en reaksjon på at det feministiske perspektivet alltid kom i andre linje i de dominerende partiene.

I Norge har vi en situasjon der kvinnelønna er stabil, volden mot kvinner er vedvarende, vi ser større angrep på abortloven enn på lenge, kvinner utsettes for mer kroppspress, og forventes fortsatt å skulle passe inn i et gammeldags kjønnsrollemønster der kvinnen tilpasser seg familiens behov. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner, kvinner eier mindre og tjener mindre enn menn. Kvinner har mindre frihet over sine egne liv enn det menn har.  Det skyldes både den formelle og uformelle makten som menn besitter i det å være en mann.

Folkevalgte organ er intet unntak. Enkelte partier har en kvinneandel helt nede på 21 %, og flere fylker har kun èn kvinne blant sine folkevalgte. SV, som det eneste feministiske partiet på Stortinget, sitter igjen med kun 2 kvinner av 7 representanter, Karin Andersen og Kirsti Bergstø. SV er det partiet i dag som er best på kvinner i lokalpolitikken. 51 % av våre representanter i kommunestyrene og 52 % av våre representanter i formannskapene er kvinner, så mye er bra. Men vi har utfordringer på toppen. Det er, og har vært, et vedvarende flertall av menn i vår stortingsgruppa. Når vi for to år siden skulle velge ny partileder var det ingen kvinner å velge blant, men hele 3 menn. En kan si at det noen ganger er tilfeldig hvordan kjønnsbalansen til småpartiene slår ut ved stortingsvalg, men så tilfeldig var det ikke. Vi nominerte menn på topp i alle fylker som sist hadde distriktsmandater.

SV er det eneste feministiske partiet på Stortinget, men med en kvinneandel på 28% så er det tydelig at det ikke hjelper å bare vedta at vi er feministisk, vi må også vise det i saker, praksis og nominasjoner. SV som organisasjon er ikke unntatt strukturene som hindrer at kvinner tar like stor del i politikken som menn, derfor bør vi også innad i vår egen organisasjon se på hvordan vi kan styrke kvinnenes posisjon bedre. SV trenger et større fokus på feministiske saker, og for å oppnå dette må vi styrke kvinnenettverkene og solidariteten mellom kvinnene i partiet. Kvinnepolitisk utvalg i SV mener at SV bør opprette en egen kvinneorganisasjon.  SV har i dag en landsmøtevalgt kvinnepolitisk leder med plass i sentralstyret, og et kvinnepolitisk utvalg valgt av landstyret.  Rundt omkring i fylkene er kvinneorganiseringen svak og ustabil. SV har generelt en svak partiorganisasjonen, og dette er slik sett ikke bare et spørsmål om organiseringen av kvinnene. Men det å styrke organiseringen av kvinnene i partiet vil også bidra til å styrke partiorganisasjonen.

Både Sp, Krf og Venstre har egne kvinneorganisasjoner. Arbeiderpartiet hadde en kvinneorganisasjon, som ble til kvinnebevegelse og som igjen ble til kvinnenettverk. Og tidligere denne våren kunne vi lese at Karita Bekkemellom uttalte i denne avis at «Ap mangler kvinnekultur».  Interessant!?, all den tid det var Karita selv i sin tid, som la ned Arbeiderpartiets kvinnebevegelse og endret kvinneorganiseringen til ett nettverk. SV må i stedet gå motsatt vei som Arbeiderpartiet. Vi må styrke organiseringen, ikke svekke den.

Ett av målene med å opprette en egen organisasjon er at det blir større insentiv for å ivareta og opprettholde kvinneorganiseringen. For eksempel har Senterkvinnene egne representanter på landsmøtet og årsmøtene til Senterpartiet, tilsvarende som det som ungdomsorganisasjonen SU har i SV. Dette gir et større insentiv til  å ivareta kvinneorganiseringen i eget fylke. I dag slår man seg til ro med at det var ingen kvinner som ville ta på seg vervet som kvinnepolitisk kontakt, også gjør man ikke noe mer med det.

Vi foreslår ellers at alle kvinner automatisk blir medlem av SVs kvinneorganisasjon. Altså ingen egen medlemskontigent. Og en må ikke velge mellom kvinneorganisasjonen og resten av SV, en kan være medlem av både sitt vanlige lokallag og fylkeslag, men også medlem av kvinneorganisasjonen.

I disse dager samles tusenvis av kvinner til Nordisk forum i Malmø – New Action on Women’s Rights. Det har vært en feministisk vår i Norge og andre steder i verden, med rekordoppmøter på 8.mars. Dette er ett uttrykk for at feminstiske spørsmål har sprengkraft og interesse for veldig mange mennesker. En egen kvinneorganisasjon vil ikke svare på alle utfordringene SV står ovenfor, eller potensialet SV har for større mobilisering av kvinner, men vil være ett av flere tiltak for å sikre at feministiske spørsmål blir satt på agendaen, og at dette perspektivet blir tatt med når partiets totale politikk skal vedtas.

Det er et uforløst potensial i å organisere kvinner og jenter på feministiske spørsmål i Norge. I Sverige endte dette uforløste potensialet med at feministene gikk ut av de etablerte partiene og etablerte F!. Vi håper og tror at det å løfte fram en kvinneorganisasjon er en måte å imøtekomme dette ropet etter radikal kvinnepolitikk på, og som kan være med å sikre at SV fortsetter å være det ledende partiet på feminisme og kvinnepolitikk i Norge.

Jeg inviterer derfor kvinner i SV,  og kvinner som heier på oss utenfra, til å være med å diskutere hvordan vi kan skape en bedre arena for enda mer feminisme i SV.

Det er ikke noe nytt at kvinnefelleskapet er mer tiltrekkende for en rekke kvinner, eller at feministiske spørsmål mobiliserer kvinner. En ting som har gjort meg mer sikker på at egen organisasjon er veien å gå, er at vi har fått flere tilbakemeldinger fra kvinner og jenter som sier at de vil være med hvis vi lager en egen kvinneorganisasjon, og jobbe med feministiske spørsmål der.  «Jeg vil være med i SVs Kvinneorganisasjon, hvordan blir jeg med?», «Ok, jeg kan godt være med i SV også, men jeg vil jobbe i Kvinneorganisasjonen..»

Marthe Hammer
Kvinnepolitisk leder i SV

 

(Kronikken sto på trykk i Klassekampen fredag 14. juni 2014)